รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์

ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2565 มีผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2544

 • นายกรุณา กุศลาศัย
 • นายจิตต์ ไตรปิ่น (จ.ไตรปิ่น)
 • นางชนิด สายประดิษฐ์ (จูเลียต)
 • นายชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
 • แพทย์หญิงโชติศรี ท่าราบ (จิ๋ว บางซื่อ,เนือง)
 • คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
 • นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (อุชเชนี,นิด นรารักษ์)
 • นายประหยัด ศ.นาคะนาท (นายรำคาญ)
 • นางเรืองอุไร กุศลาศัย
 • นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)
 • นายศรี ชัยพฤกษ์ (อรชร)
 • นางสลวย โรจนสโรช (ส.คุปตาภา)
 • หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโรดม ประวิตร (ดวงดาว)
 • นายเสาว์ บุญเสนอ (ส.บุญเสนอ)

พ.ศ. 2545

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • นางจันทร์แจ่ม บุนนาค (ตุลจันทร์)
 • ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
 • พลตรีถาวร ช่วยประสิทธิ์
 • นางนงไฉน ปริญญาธวัช (กาญจนา นาคนันท์)
 • นายบุศย์ สิมะเสถียร
 • นายประกาศ วัชราภรณ์
 • นางสมพ้อง ศิริวงศ์ (แข ณ วังน้อย)
 • ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์
 • นางสมศรี สุกมลนันทน์
 • นายสรรพสิริ วิริยะศิริ
 • นายสละ ลิขิตกุล
 • นายสุรพงษ์ บุนนาค
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี
 • นายอาจิณ จันทรัมพร

พ.ศ. 2546

 • นางชอุ่ม ปัญจพรรค์
 • นายธนู ปิยะรัตน์ (สิงหเทพ)
 • หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
 • นายไสว มาลยเวช (ไพศาล มาลาพันธุ์)
 • หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
 • คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
 • อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง
 • นายสรศัลย์ แพ่งสภา
 • นายสุวัฒน์ วรดิลก
 • พลอากาศเอกหะริน หงสกุล

พ.ศ. 2547

 • นายชิต กันภัย
 • ศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
 • นายผ่อง พันธุโรทัย (รพินทร์ พันธุโรทัย)
 • ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ (สุทธินี)
 • นางสังวรณ์ ไกรฤกษ์

พ.ศ. 2548

 • คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต (นิตยา นาฏยะสุนทร)
 • นายชาลี อินทรวิจิตร
 • นายชัยเจริญ ดวงพัตรา
 • นายฉลอง ธาราพันธุ์
 • นายสังคีต จันทนะโพธิ
 • นางสุคนธ์ จันทรางศุ (แกมกาญจน์ ศุภวรรณ)
 • นายสมาน (ใหญ่) นภายน
 • นายสุริยา นวลศรี

พ.ศ. 2549

 • นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์)
 • นายจำเนียร สรฉัตร
 • หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์
 • หม่อมหลวงจินตนา นพวงศ์ (จินตะหรา, สราญจิตต์)
 • นายแพทย์เฉก ธนะสิริ
 • นายชัยยะ ปั้นสุวรรณ
 • นายทองใบ ทองเปาด์
 • นายถาวร สุวรรณ
 • นายไพฑูรย์ สุนทร
 • นายวิชัย สนธิชัย
 • นายวาทิน ปิ่นเฉลียว
 • นายสมบูรณ์ วรพงษ์
 • นายสาทิส อินทรกำแหง
 • นายอังคาร กัลยาณพงศ์
 • นายอัตถ์ พึ่งประยูร

พ.ศ. 2550

 • นายกมลพันธ์ สันติธาดา
 • ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
 • นางจินดา ศิริมานนท์
 • นายดอกดิน กัญญามาลย์
 • นายเดโช บุญชูช่วย
 • หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 • หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
 • นายนพพร บุณยฤทธิ์
 • ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร
 • นายพยงค์ มุกดา
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล
 • นางสมสุข กัลย์จาฤก
 • นายสุนทร จันทรัมพร
 • นายอาจินต์ ปัญจพรรค์

พ.ศ. 2551

 • นายโกวิท ตั้งตรงจิตร
 • ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง
 • นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ)
 • นายถาวร ชนะภัย
 • นายแท้ ประกาศวุฒิสาร
 • นางธิดา บุนนาค
 • นายแพทย์ประสาน ต่างใจ
 • นายมานะ แพร่พันธุ์
 • นายวิทย์ พิณคันเงิน
 • นายสมพร เทพสิทธา
 • นางสิรินทร์ ช่วงโชติ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ)
 • นายอุทัย เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี, อนิวรรตน์)

พ.ศ. 2552

 • นายสมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย)
 • นายพิชัย วาศนาส่ง
 • ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
 • นายแถมสิน รัตนพันธุ์
 • นายไสวรินทร์ วิเศษสมบัติ
 • นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • นางอุปถัมภ์ จันทรสกุนต์
 • พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร
 • นายเริงชัย ประภาษานนท์
 • นางปราศรัย รัชไชยบุญ
 • นายสมพร ภูริพงศ์
 • ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • นางปัญญา ฤกษ์อุไร
 • นางนพคุณ จิตตะยโศธร
 • นายมนัส โอภากุล
 • นางชุมสาย มีสมสืบ

พ.ศ. 2553

 • นายคำสิงห์ ศรีนอก
 • นางจุรี โอศิริ
 • นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
 • นายถวัลย์ นวลักษณกวี
 • นายธีระ วงศ์โพธิพระ
 • พันเอกหญิงคุณนิออน สนิทวงศ์
 • นายประสิทธิ์ โรหิตเสถียร
 • ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 • นายวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์
 • ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล
 • หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ
 • นายเสรี ชมภูมิ่ง
 • นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์
 • นายอุทัย สินธุสาร

พ.ศ. 2554

 • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี)
 • นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)
 • นายชูชาติ ชุ่มสนิท
 • เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
 • นายบรรเจิด ทวี (ไก่อ่อน, แดง ระวี)
 • นายบุญสืบ ชื่นทรวง
 • นายประสพโชค เย็นแข
 • นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)
 • นายพลศรี คชาชีวะ
 • นางรัชนี ศรีไพรวรรณ
 • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วิจิตร บุณยะโหตระ
 • นายวิญญู อังคณารักษ์
 • นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน, กัญญ์ชลา, วนัสนันท์)
 • นางสาวสมนึก สูตะบุตร (บุษยมาศ)
 • ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
 • นางอมรา จรรยงค์

พ.ศ. 2555

 • ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
 • คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
 • นางถ่ายเถา สุจริตกุล
 • นางทัศนารถ องคสิงห์ (สาเรส ศิระมนัส, วนัสนันท์)
 • นายนคร ถนอมทรัพย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ วะสี
 • นางสาวศรีเฉลิม สุขประยูร (วลัย นวาระ, จามรี พรรณชมพู, นลิน บุษกร)
 • นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์)
 • นางอารีย์ (นักดนตรี) จันเกษม

พ.ศ. 2556

 • นายช่วย พูลเพิ่ม
 • นายชาตรี อนุเธียร
 • นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
 • นายประพัฒน์ แสงวณิชย์
 • นายประเสริฐ วิชิตพงษ์
 • นายพร ธิติพัฒนพงษ์ (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
 • พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
 • นายมนัส ปิติสานต์
 • นางวันดี ณ สงขลา
 • นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
 • นายสุรพล โทณะวณิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
 • นายอาทร จุลโลบล
 • ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

พ.ศ. 2557

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี
 • นางเนาวรัตน์ (ทองรัตน์) พลเดช
 • นายประยอม ซองทอง (สุดสงวน, ปรง เจ้าพระยา)
 • นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (รจนโรจน์)
 • นายโรม บุนนาค
 • นางลออ พิศิษฐสุนทร
 • นายวศิน อินทสระ
 • นายวิสุทธิ์ รอบรู้ (แดน กฤษดา)
 • หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิไชย (วุฒิเฉลิม)
 • นางศรี เกศมณี (สิริมาดา, พัชราสิรี)
 • พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
 • พลเอกสายหยุด เกิดผล
 • เรืออากาศร้อยตรีสุเทพ วงศ์กำแหง
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล

พ.ศ. 2558-2559

 • หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
 • นายวิทยา เวชชาชีวะ
 • นายสุชาติ ภูมิบริรักษ์
 • นายพัฒนา พัฒนศิริ
 • ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
 • แพทย์หญิงอมรา มลิลา
 • นายอนันต์ แจ้งกลีบ
 • นางสุคนธ์ พรพิรุณ (พรพิรุณ)
 • ร้อยตรีพิมล สุวรรณสุภา
 • รองศาสตราจารย์ทองสุก เกตุโรจน์
 • นายสมบัติ จำปาเงิน

พ.ศ. 2560

 • นางกรองแก้ว เจริญสุข
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ
 • ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ
 • นายเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท
 • นางประพิศ คุณาวุฒิ
 • ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
 • นายพยงค์ คชาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน
 • พลตำรวจตรีโรจนา นาเจริญ
 • นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ (ครูวราห์ วรเวช)
 • หม่อมหลวงวัลลภ นวรัตน์
 • ศาสตราจารย์วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน (นายา)
 • นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันทน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
 • รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
 • นางสุดจิต ภิญโญยิ่ง

พ.ศ. 2561

 • นายชวน หลีกภัย
 • นายชูศักดิ์ ราษีจันทร์
 • นายเทพศิริ สุขโสภา
 • นางนิภา ทองถาวร
 • นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน
 • นายประยงค์ อนันทวงศ์
 • นางพวงเพชร ศานติพงศ์
 • นายพจน์ ยังพลขันธ์
 • ผู้ช่วนศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น
 • นายมานิจ สุขสมจิตร
 • นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
 • นางวัชรี สายสิงห์ทอง
 • รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น
 • นายศฤงคาร วาดเวียงไชย
 • นายศักดิ์ ส.รัตนชัย
 • นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร
 • นายสุนทร ทาซ้าย
 • นายเสมอ กลิ่นหอม

พ.ศ. 2562

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
 • นายสำเริง คำพะอุ
 • นางสุรีย์ พันเจริญ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
 • นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
 • นายไมตรี ลิมปิชาติ
 • นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 • ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
 • ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
 • นายธาดา เกิดมงคล
 • นายธนิต ธรรมสุคติ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 • นายช่วง มูลพินิจ
 • ขรรค์ชัย บุนปาน
 • หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

พ.ศ. 2563

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
 • นายเกษม อัชฌาศัย
 • นางจงกลนี สุวรรณทรรภ (อรุณรุ่ง, ดวงเดือน)
 • คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (ชัยคุปต์, วัฒนชัย, เตคีออน)
 • นายชานนท์ ภาคสิริ (สุรินทร์ ภาคสิริ)
 • นายโชติ ศรีสุวรรณ
 • รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
 • นายไพบูลย์ พันธ์เมือง (ผกายฟ้า ประกาศิต พร เมืองใต้ เทียน ส่องธรรม ฯลฯ)
 • นายไพบูลย์ สำราญภูติ (ศรี อยุธยา, คีตา พญาไท)
 • นายมังกร แพ่งต่าย
 • นางรำไพพรรณ ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)
 • นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)
 • นายเวทิน ศันสนียเวทย์
 • หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง (อร อักษรา)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566