คณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2566-2568

นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์
อุปนายกคนที่ 1

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
อุปนายกคนที่ 2

นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา
เลขาธิการ

นายกนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวพิราภรณ์ ขจรพันธุ์
เหรัญญิก

นายดล ปิ่นเฉลียว
นายทะเบียน

นายคม เบ้าสวัสดิไชย
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวจริณญา ศักดิ์ศิริ
ปฏิคม

นางสาวมณสิการ รามจันทร์
ผู้ช่วยปฏิคม

นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
บรรณารักษ์

นางสาววาสนา ชูรัตน์
สาราณียกร

นายศิริศักดิ์ คุ้มรักษา
ผู้ช่วยสาราณียกร

นางสาวพรหมพิริยา พาพรมมี
ประชาสัมพันธ์

นางสาวอโนชา ปัทมดิลก
สวัสดิการ

นายยุทธ โตอดิเทพย์
วิชาการ

นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย
วิชาการ

นายภาณุพงษ์ คงจันทร์
วิชาการ

                         นายอร่าม อินพุ่ม                                                          วิชาการ         

นางสาวนันทพร ไวศยะสุวรรณ์
กิจกรรมพิเศษ

                นายชินวัฒน์   ตั้งสุทธิจิต                          กิจกรรมพิเศษ

นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
กิจกรรมพิเศษ

นายนฤเบศ สมฤทธิ์
กิจกรรมพิเศษ

นายสุชาติ ชูลี
กิจกรรมพิเศษ

นางสาวเกศณี ไทยสนธิ
วิเทศสัมพันธ์