ทำเนียบนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

 

ทำเนียบนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

: 2514-2566

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 1

นายอุทธรณ์ พลกุล

พ.ศ. 2514 – 2516

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

พ.ศ. 2516 – 2518

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 3

นายสด กูรมะโรหิต

พ.ศ. 2518 – 2519

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 4

นายเสนีย์ บุษปะเกศ

พ.ศ. 2519 – 2520

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 5

นายแก้ว อัจฉริยะกุล

พ.ศ. 2520 – 2521

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 6

นางสุภาว์ เทวกุล ณ อยุธยา

พ.ศ. 2521 – 2525

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 7

นายฉัตร บุณยะศิริชัย

พ.ศ. 2525 – 2527

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 8

นายทองใบ ทองเปาด์

พ.ศ. 2527 – 2529

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 9

ม.ล.มานิจ ชุมสาย

พ.ศ. 2529 – 2530

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 10

นายสุวัฒน์ วรดิลก

พ.ศ. 2530 – 2534

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 11

นายธนิต ธรรมสุคติ

พ.ศ. 2534 – 2538

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 12

นายประยอม ซองทอง

พ.ศ. 2538 – 2542

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 13

นางเพ็ญศรี เคียงศิริ

พ.ศ. 2542 – 2544

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 14

นายประภัสสร เสวิกุล

พ.ศ. 2544 – 2547

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 15

นายไมตรี ลิมปิชาติ

พ.ศ. 2547 – 2550

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 16

นางชมัยภร แสงกระจ่าง

พ.ศ. 2550 – 2554

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 17

นายเจน สงสมพันธุ์

พ.ศ. 2554 – 2558

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 18

นายบูรพา อารัมภีร

พ.ศ. 2558 – 2560

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 19

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์

พ.ศ. 2560 – 2564

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 20

นายสกุล บุณยทัต

พ.ศ. 2564 – 2566

นายกสมาคมนักเขียนฯ คนที่ 21

นรีภพ จิระโพธิรัตน์

พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน