สมัครสมาชิก

ระเบียบการสมัครสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


กฎระเบียบข้อบังคับของสมาชิก

หมวด 3 สมาชิกภาพ

ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ก. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ข. สมาชิกสามัญ ค. สมาชิกวิสามัญ
ข้อ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งมีความสนใจในกิจการของสมาคม และกรรมการบริหารของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญเป็นสมาชิก
ข้อ 7. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. เป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร ภาพยนตร์ บทร้อยกรอง บทความสารคดี อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลงานปรากฏแก่ประชาชนตามสมควรเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารของสมาคม
ข. เป็นบุคคลที่กรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาแล้ว ยอมรับว่ามีงานเป็นวรรณศิลป์
ข้อ 8. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 7 แต่ยังไม่ครบกำหนดเวลา 3 ปี
ข. เป็นบรรณาธิการหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์
ข้อ 9. บุคคลใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสมาคมต่อเลขาธิการสมาคม ซึ่งจะประกาศการสมัครไว้ ณ ที่ทำการของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าไม่มีผู้คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เลขาธิการนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับส่งข้อบังคับสมาคมไปให้ด้วย เมื่อผู้สมัครได้ทราบและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงแล้วจึงถือว่าสมาชิกภาพเริ่มต้น
ข้อ 10 ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์นั้นให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมส่งหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อผู้รับเชิญตอบรับแล้ว จึงจะถือว่าเป็นสมาชิก
ข้อ 11. ค่าสมัครและค่าบำรุงสมาชิกใหม่ทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกคนละ 20 บาท และเสียงค่าบำรุงสมาชิกดังนี้
ก. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว 2,000 บาท
ข. สมาชิกสามัญ ชำระค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 200 บาท
ค. สมาชิกวิสามัญ ชำระค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 100 บาท
ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรายปี
ข้อ 12. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดดังนี้
ก. ตาย ข. ลาออก
ค. ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ง. ไม่ชำระค่าบำรุงหรือหนี้สินที่มีต่อสมาคม ทั้งนี้โดยได้รับหนังสือเตือนจากเลขาธิการสมาคมแล้ว 3 ครั้ง ในระยะเวลาห่างกัน 15 วัน นอกจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

หมวด 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 13. สมาชิกมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ขอความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 14. สมาชิกย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้จากการดำเนินงานของสมาคมเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว
ข้อ 15. สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของสมาคม ช่วยเหลือกิจการ และบำเพ็ญตนตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 16. สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 17. เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะนำส่งค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะต้องชำระ
ข้อ 18. สมาชิกจำนวนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป มิสิทธิเรียกร้องให้เปิดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาถึงปัญหารีบด่วนอันอาจเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับสมาคมและการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม สิทธิดังกล่าวจะกระทำเพื่อให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมก็ได้