บรรณาธร E-Magazine

บรรณาธร
E-MAGAZINE

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอเชิญนักเขียนเเละนักกวี

ส่งประกวดเรื่องสั้นเเละบทกวี “บรรณาธร”

รอบการประกวด


หลักเกณฑ์การประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร”

ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร”

ในวาระที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2564 สมาคมฯ จึงดำริให้จัดทำนิตยสาร   “บรรณาธร” ซึ่งเป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายสองเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสมาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับนักเขียนไทยและต่างประเทศ ทั้งยังกำหนดให้นิตยสารดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้เผยแพร่ในนิตยสาร “บรรณาธร” และได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนด มีรายละเอียดของการประกวด ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งรูปแบบเรื่องสั้นและบทกวี
 2. เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเขียนและกวี
 3. เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่วงการวรรณกรรม สร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจแก่นักเขียนและกวีในการสร้างสรรค์ผลงาน

กติกาการประกวด

 1. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดแนว ไม่จำกัด เพศ อายุและระดับการศึกษา
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อรรถรสและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์
 3. ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ
 4. ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพียงคนเดียว ไม่คัดลอก ตกแต่ง ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น ถ้าตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวดไปแล้ว จะถือว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นโมฆะ
 5. ต้องตรวจสอบต้นฉบับและการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 6. การรับผลงาน เปิดรับทั้งสิ้น 6 รอบ (รายละเอียดในหัวข้อการส่งและการเผยแพร่) ทั้งนี้ ในแต่ละรอบการรับผลงาน ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวี โดยส่งได้คนละ 1 ชิ้น ต่อประเภท
 7. ผู้ส่งผลงานต้องแนบข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-สกุล และ/หรือนามปากกา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้มาด้วย
 8. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ ตลอดจนผลงานที่ผ่านการพิจารณาตัดสินเพื่อรับรางวัลตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน โดยยินยอมให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เผยแพร่แบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565และหากมีการจัดพิมพ์เป็นเล่ม สมาคมฯ จะได้หารือกับผู้เขียนเป็นลำดับต่อไป
 9. กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
เรื่องสั้น
ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพอยท์ ใส่เลขหน้าทุกหน้า โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A 4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

บทกวี
ผู้ส่งผลงานสามารถพิมพ์หรือเขียนก็ได้ ทั้งนี้ หากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ง่าย
ในกรณีที่ผลงานเป็นบทกวีฉันทลักษณ์แบบแผน กำหนดความยาว 6-12 บท หากเป็นบทกวีรูปแบบอื่น เช่น กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ใส่เลขหน้าทุกหน้า

การส่งผลงานและการเผยแพร่

ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่ e-mail: bannathorn64@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งผลงาน) สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-910-9565  หรือ E-mail: bannathorn64@gmail.com

ทั้งนี้ กำหนดช่วงเวลาการรับผลงานและการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

ฉบับที่รอบการรับผลงานวันที่เผยแพร่เรื่องสั้นบทกวี
1 1-15 กรกฎาคม 2564 14 กันยายน 2564 88
2 1-15 กันยายน 2564 14 พฤศจิกายน 2564 88
3 1-15 พฤศจิกายน 2564 14 มกราคม 2565 88
4 1-15 มกราคม 2565 14 มีนาคม 2565 88
5 1-15 มีนาคม 2565 14 พฤษภาคม 2565 88
6 1-15 พฤษภาคม 2565 14 กรกฎาคม 2565 88
ตารางแสดงกำหนดการรับผลงานและการเผยแพร่ผลงาน

การพิจารณา
ในแต่ละรอบ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องสั้น 8 เรื่อง และบทกวี 8 ชิ้น เพื่อเผยแพร่ในนิตยสาร “บรรณาธร” ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับการพิจารณาในแต่ละรอบ หากจะส่งผลงานชิ้นเดิม และ/หรือ ผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเพื่อมารับการพิจารณาอีกครั้ง ผู้เขียนต้องส่งมาเพื่อรับการพิจารณาในรอบใหม่ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ค่าตอบแทน
ผลงานที่ผ่านการพิจารณาในแต่ละฉบับ จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
เรื่องสั้น เรื่องละ 1,500 บาท
บทกวี  ชิ้นละ 1,500 บาท

การตัดสินเรื่องสั้นและบทกวี รางวัล “บรรณาธร”
ผลงานที่ได้เผยแพร่ในนิตยสารออนไลน์ จะรวบรวมมาพิจารณาตัดสินเพื่อรับรางวัล “บรรณาธร” โดยแต่ละประเภท ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพร้อมเงินสด 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โล่เกียรติยศพร้อมเงินสด 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศพร้อมเงินสด10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละเกียรติบัตรพร้อมเงินสด  3,000 บาท

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการตัดสินในวันสถาปนาสมาคมฯ วันที่14 กันยายน 2565

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   23  มิถุนายน 2564


Q&A ถามมา-ขอตอบ

ถามมาขอตอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร”


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *