เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติความเป็นมาของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

จาก “ชมรมนักเขียน  5  พฤษภา”  สู่ “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”

            สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีจุดกำเนิดในปี พ.ศ. 2511 จากการที่ นายเลียว ศรีเสวก เจ้าของนามปากกา “อรวรรณ”  นักประพันธ์เอก ป่วยหนัก เหล่านักเขียนโดยการนำของนายสุวัฒน์ วรดิลก ได้รวมตัวกันจัด  “งานชุมนุมน้ำใจ” ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2511  เพื่อหาเงินช่วย “อรวรรณ”  หลังจากการจัดงานครั้งนั้น  นักเขียนทั้งหลายได้รวมตัวกัน ก่อตั้ง “ชมรมนักเขียน 5 พฤษภา” และถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันมงคล เป็นวันของนักเขียน เพื่อร่วมชุมนุมกันเป็นประจำทุกปีมาจนปัจจุบัน

“ชมรมนักเขียน 5 พฤษภา”  มีนายสุวัฒน์ วรดิลก เป็นประธาน ใน 2 ปีแรก  (พ.ศ. 2511-พ.ศ. 2512)  นายอุทธรณ์ พลกุล เป็นประธาน  ในปีต่อมา และในปี พ.ศ. 2514  ชมรมนักเขียน 5 พฤษภา ก็ได้ก่อตั้งเป็น  “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2514  โดยการนำของผู้ก่อตั้ง 3 คน คือ นางสุภาว์ เทวกุล ณ อยุธยา, นายเสนีย์ บุษปะเกศ และนายถาวร สุวรรณ  ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม คนแรก  คือ นายอุทธรณ์ พลกุล

นายอุทธรณ์ พลกุล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนแรก ได้กล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันนักเขียน 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ว่า  “นักเขียนทุกคนย่อมมีภาระหน้าที่ส่วนตัว โดยปรากฏผลงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และตีพิมพ์อยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ผลงานเหล่านี้จะคงทาบติดฝาผนังอันยาวเหยียดของกาลเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และยังคงห้อยแขวนอยู่ตามราวแห่งความคิดคำนึงในภายหลัง ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นมาในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตข้างหน้า”

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการช่วยส่งเสริมให้นักเขียนได้สร้างสรรค์ผลงานส่วนตน และช่วยยกย่องเชิดชูผลงานเหล่านั้นให้ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้นักเขียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และช่วยเหลือคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพให้นักเขียนเท่าที่จะสามารถทำได้