รางวัลแม่น้ำโขง MERLA

แม่น้ำโขง

“หลานซาง” เชี่ยวเกลียวคลื่นตื่นไสว

มังกรไกรเพียรพ่นมนต์สวรรค์

“หนีห่าว” กราวเสนาะเลาะอรัญ

แต่ปางบรรพ์ “แม่ของ” ไหล “สะบายดี”

“มิงกาลาบา” ณ “แม่น้ำ โขง”

แม่หยัดโยงเชื่อมขวัญปันสุขศรี

เสกสร้อยรักถักสร้อยใจผืนไมตรี

แม่ปรานีถ้วนเหย้าทุกเผ่าชน

“สวัสดี” นัยงาม “แม่น้ำโขง”

ลอดอุโมงค์เล็งฟ้าลัดป่าฝน

ก่ออารยะประเพณีวิถีคน

แม้ขุ่นข้น-ขอดบ้างก็บางคราว

“จุมเรียบซัวร์” “ตวลเลเมกง”

เกื้อผุดองค์สถาปัตย์หยัดแยงหาว

อังกอร์วัดอังกอร์ธมพนมดาว

จรุงด้าวจรัสแดนบนแผ่นดิน

โอ้ “ซินจ่าว” เก้ามังกร “กู๋ลอง”

คือ “แม่ของ” แยกสาขาชลาสินธุ์

แล้วร่วมลานชเลกว้างทางชีวิน

พักกิจรินวางกิจไหลสายนที

แม่น้ำ โขงคือแม่เราทุกเผ่าผอง

การุณย์ล่องเลี้ยงหล้าชลาศรี

ธารโขงหลั่งดั่งนมแม่ แด่ธรณี

ณ วันนี้เราดูแล “แม่” อย่างไรสัจภูมิ ละออ

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (Mekong River Literature Award : MERLA) เป็นรางวัล ระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยความริเริ่มของสมาคมนักเขียนแห่งเวียดนาม มีสมาชิกแรกเริ่มประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคม นักเขียนชาติต่าง ๆ ได้แก่ เวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ต่อมาไดม้ปีระเทศเข้าร่วมอีก 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา จีน (ยูนนาน) และไทย เจ็ดปีให้หลังรางวัลนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค เป็นไปตามแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และการหารือระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขงแล้ว

ปัจจุบันรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขงได้ยกย่อง ให้เกียรติและส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเขียนซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจำชาติ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหวา่งนักเขียนในภูมิภาค เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมสันติภาพ ความปรารถนาดี มิตรภาพ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและของมนุษย์โลก โดยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม

เป็นรางวัลสำหรับผลงานทางวรรณกรรมของประเทศสมาชิกที่คู่ควรได้รับการเชิดชู เพื่อให้สาธารณชนของประเทศสมาชิกได้เข้าใจวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพจะหมุนเวียนในประเทศสมาชิกประเทศละ 1 ปี ซึ่งประเทศไทย โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปี พ.ศ. 2560