รางวัลบรรณาธร

คุณค่าแห่งนักเขียน

“บรรณาธร”

เกียรติคุณอันสูงค่า ในการรังสรรค์ชีวิตของวงวรรณกรรมไทยให้ธำรงอยู่อย่างมีความหมาย ถาวร และ สง่างาม

จากบุคคล ที่วิริยะบากบั่น ผ่านพบและต่อสู้กับอุปสรรคนานา บนสายทางแห่งสำนึกของประพันธกรรม ด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ และเจตนาแห่งการเสริมส่งภูมิปัญญาอันเปี่ยมเต็มไปด้วยพลัง..

“บุคคลผู้เสียสละตัวตน เพื่อประกาศถึงเจตจำนงอันหาญกล้าและเป็นธรรมต่อสังคม ผู้ยืนยันถึงอุดมการณ์อันเที่ยงแท้และสูงส่งของมโนสำนึก อันจะนำมาซึ่งเกียรติประวัติของการต่อสู้ …นักแปลผู้หยั่งเห็นคุณค่าของวรรณกรรมชีวิต…ถ่ายทอดบทเรียนต่อบทเรียนด้วยความเป็นจริงแห่งความเป็นจริงอันสั่นสะท้าน…จริงจังและจริงใจยิ่ง”

บัณฑิต อานียา

“ผู้สร้างสรรค์กระบวนความคิด ผ่านสาระเนื้อหาแห่งวรรณกรรมของโลก ผ่านวิถีชีวิตของผู้ประพันธ์นามอุโฆษ ในนามแห่งพันธะวรรณกรรมอันเป็นคุณ …ผู้เผยแพร่สรรพสาระและเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อการจรรโลงสังคม ด้วยแก่นสารสำนึกแห่งแสงสว่างทางปัญญา มุ่งมั่นด้วยท่าทีแห่งการกระทำ และ วัฒนธรรมแห่งการแปลความและตีความอันสมบูรณ์ในคุณค่าเสมอมา”..

สุเมธ สุวิทยะเสถียร

“ผู้สร้างสรรค์ประภาคารส่องทางแห่งวรรณกรรม ด้วยสัมพันธภาพอันยิ่งใหญ่ สู่โลกหนังสืออันเกริกไกร เนิ่นนานอยู่กับงานในทุกโครงสร้างของชีวิต ผู้แปลหนังสือสู่ชีวิต ผู้แปลความงามของชีวิตสู่หัวใจอันเป็นประกายของหนังสืออย่างเอกอุ ด้วยญาณทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นความงาม..วิถีวรรณกรรมอันลึกล้ำในหมุดหมายของชีวิต จึงคือความประจักษ์แจ้งแห่งความเป็นเสรีอันน่านบน้อมและยกย่อง …แท้จริง”

— เรืองเดช จันทรคีรี

“ผู้สร้างรอยทางแห่งวรรณกรรม สู่บรรณพิภพด้วยข่าวสารอันเป็นคุณ ขยายบทบาทแห่งสำนึกทางวรรณกรรม สู่กระบวนการรับรู้ผ่านศิลปะของการสื่อสาร อันน่าเชื่อถือ เกื้อกูลวงวรรณกรรมด้วยความรู้สึกแห่งสำนึกอันแนบเนา..หนังสืออันมากหลาย ผู้คนอันมากมาย ล้วนถูกสัมผัสด้วยผัสสะแห่งรสชาติของวรรณกรรม…ดี งาม จริง ลวง เช่นไร..นั่นคือนิยามความหมายแห่งตัวตนอันอเนกอนันต์…โดยแท้..”

จิตติ หนูสุข