เปิดรับเรื่องสั้น-บทกวี การเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565

            สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕ จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า ของประธานรัฐสภา เงินรางวัลรวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๕

            สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวดในปี ๒๕๖๕ ยังคงเปิดโอกาสให้นักเขียนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม ทั้งประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดย เรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษเอ ๔ จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ และปีนี้เป็นปีแรกที่อนุโลมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน สามารถเขียนผลงานส่งด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (ไม่เกิน 10 หน้า)
ส่วน บทกวี สามารถส่งผลงานได้ทั้งการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเขียนด้วยลายมือ ในกรณีที่ผลงานเป็นบทกวีฉันทลักษณ์แบบแผน กำหนดให้มีความยาว ๖ – ๑๒ บท หากเป็นบทกวีรูปแบบอื่น เช่น กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ต้องมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ โดยพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในกระดาษ เอ ๔ ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจงในกระดาษ เอ ๔ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น ๓ รอบ คือ รอบกลั่นกรอง (Longlist) รอบคัดเลือก (Shortlist) และคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าตัดสินรอบสุดท้าย โดยมีรางวัลทั้งประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา

และเงินรางวัล รางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๒ รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา

และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท

  • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล

ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

            ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

            ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนเพื่อนนักเขียนและประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
6 เมษายน ๒๕๖5 โดยจะประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ในเดือนมิถุนายน และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (Shortlist) ในเดือนกรกฎาคม  ประกาศผลการตัดสิน ในเดือนสิงหาคม และ
จัดพิธีมอบรางวัล ในเดือนกันยายน ๒๕๖5 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนัก
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๒ – ๙๔  และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลพานแว่นฟ้าได้ที่ www.paliament.go.th/phan และ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า” www.facebook.com/phan.waenfah

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น